https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/issue/feed Alergoprofil 2021-07-19T09:54:02+02:00 Marcin Kuzma marcin@journalsmededu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1309 Inhalatory suchego proszku w dobie pandemii COVID-19 – co jest ważne dla pacjenta? 2021-07-14T11:52:30+02:00 Andrzej Emeryk emerykandrzej@gmail.com Justyna Emeryk-Maksymiuk ewf@mede.pl Kamil Janeczek wef@mede.pl Karolina Grzywna sda@mede.pl <p>W artykule przedstawiono możliwości terapii inhalacyjnej astmy za pomocą inhalatorów suchego proszku w dobie pandemii COVID-19. Zwrócono uwagę na inhalatory suchego proszku obecne na polskim rynku zawierające kombinację glikokortykosteroidów wziewnych z długo działającym β2-mimetykiem. Pokazano podobieństwa i różnice między różnymi DPI, akcentując cechy, które są ważne z punktu widzenia pacjenta. Szczegółowo omówiono inhalator Forspiro®, który ma unikalne mechanizmy kontroli używania i poprawności techniki inhalacji, ważne dla chorego w dobie pandemii COVID-19 i teleporad medycznych.</p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1383 Astma wczesnodziecięca – jak ją rozpoznać i leczyć? 2021-07-14T12:26:04+02:00 Zbigniew Doniec zdoniec@interia.pl Mariusz Woźniak aa@mededu.pl Kamila Woźniak aa@mededu.pl Adam J. Sybilski aa@mededu.pl Agnieszka Mastalerz-Migas aa@mededu.pl <p>Astma u dzieci do 5. r.ż. jest chorobą, którą rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych obturacji oskrzeli, takich jak: świszczący oddech, kaszel i duszność o zmiennym nasileniu i czasie trwania, klinicznie potwierdzonej odwracalności obturacji i poprawie klinicznej po przewlekłym stosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych oraz braku przesłanek do podejrzewania innych niż astma przyczyn obturacji oskrzeli. Leczenie astmy wczesnodziecięcej jest terapią stopniowaną o zakresie intensywności pozwalającym na uzyskanie kontroli przebiegu choroby, zaś podstawową formę leczenia stanowi terapia inhalacyjna. W okresie pandemii COVID-19 jest konieczna kontynuacja leczenia zgodnie z przyjętymi dotychczas zasadami, w tym stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych.</p> 2021-04-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1310 Astma i POChP – wyzwania terapeutyczne w dobie COVID-19 2021-07-14T11:52:31+02:00 Adam J. Sybilski adam.sybilski@cskmswia.pl <p>Infekcje wirusowe, w tym koronawirusowe, powodują zaostrzenia astmy i POChP. Ostatnie badania dowodzą jednak, że astma nie jest czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, a SARS-CoV-2 jej nie zaostrza. Nie stwierdzono zwiększonego nasilenia objawów, zwiększonego ryzyka zgonu, częstości wentylacji mechanicznej i intubacji, długość pobytu, ponownego przyjęcia lub śmiertelności z powodu COVID-19 u chorych na astmę. Pacjenci z POChP są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem i cięższy przebieg infekcji, co może być spowodowane zwiększoną ekspresją ACE2 (receptor dla SARS-CoV-2) w nabłonku oskrzeli i tkance płuc w tej grupie chorych oraz powiązaniem wyższego poziomu ekspresji ACE2 z niższą czynnością płuc. Wśród pacjentów hospitalizowanych występowanie POChP jest istotnie skorelowane z większym nasileniem objawów COVID-19, co prowadzi do gorszego rokowania. Współwystępowanie COVID-19 z innymi przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, takimi jak astma i POChP, stanowi nie lada wyzwanie terapeutyczne. Jednak, pomimo początkowych obaw, schematy oraz metody terapii astmy i POChP w dobie pandemii nie uległy zmianie. W astmie postępujemy zgodnie z wytycznymi GINA, a w POChP – rekomendacjami GOLD. Zaleca się, aby nie zmieniać planów leczenia ustalonych przez lekarzy i aby pacjenci kontynuowali terapię wziewną. Podstawą leczenia pozostają glikokortykosteroidy w postaci inhalacji. Obecnie w codziennej praktyce telewizyty są dobrym rozwiązaniem w kontrolowaniu przebiegu astmy i POChP, podtrzymywaniu terapii i modyfikacji postępowania. Niestety w trakcie telewizyty nie jesteśmy w stanie skontrolować techniki przyjmowania leków wziewnych. Odpowiedzią na ten problem może być inhalator Forspiro®, który ma unikalny mechanizm poprawnej techniki inhalacji. Jego cechy, takie jak: prosta, kompaktowa budowa umożliwiająca intuicyjne używanie, minimalna liczba wymaganych czynności przy stosowaniu, informacja zwrotna dla chorego o prawidłowym procesie inhalacji, mogą w znacznym stopniu ułatwić terapię stosowaną samodzielnie, w domu przez pacjenta.</p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1384 Przepływy wdechowe a chmura aerozolowa z inhalatorów suchego proszku 2021-07-14T12:24:35+02:00 Andrzej Emeryk emerykandrzej@gmail.com Justyna Emeryk-Maksymiuk aa@mededu.pl Kamil Janeczek aa@mededu.pl <p>Zależność między dawką dostarczaną, frakcją i dawką cząstek drobnych a wielkością przepływu wdechowego generowanego przez chorego jest jedną z najważniejszych cech inhalatorów suchego proszku. Wpływa ona istotnie na wielkość depozycji płucnej inhalowanego leku oraz jego efekt kliniczny. Przedstawiono wyniki badań oceniających te zależności dla popularnych w kraju inhalatorów suchego proszku. Wyróżniono inhalatory przepływowozależne, względnie przepływowozależne i względnie przepływowoniezależne.</p> 2021-05-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1157 Rola przerostu bakteryjnego jelita cienkiego w nietolerancjach pokarmowych 2021-07-14T11:52:31+02:00 Natalia Ukleja-Sokołowska ukleja@10g.pl Marcelina Bartuzi dd@wp.pl <p>Nietolerancje pokarmowe występują coraz częściej w populacjach krajów rozwiniętych. Jednym z istotnych czynników w etiopatogenezie tego zjawiska są zaburzenia składu flory bateryjnej przewodu pokarmowego człowieka. Rozwój cywilizacji jak i coraz nowocześniejsza produkcja żywności przyczyniają się do częstszego występowania chorób układu pokarmowego, takich jak przerost bakteryjny jelita cienkiego (ang <em>small intestinal bacterial overgrowth,</em> SIBO) i nietolerancje pokarmowe. Schorzenia te mogą występować osobno lub współwystępować u jednego pacjenta. Częstość występowania nietolerancji pokarmowych, podobnie jak alergii wciąż rośnie. Szacuje się, że mogą przyczyniać się do tego takie czynniki jak: stres, nieodpowiedni styl życia, zbyt duże spożywanie przetworzonej, modyfikowanej żywności.</p> <p>Artykuł&nbsp;&nbsp; przedstawia&nbsp; zależność pomiędzy przerostem bakterii w jelicie cienkim a wpływie na różne aspekty nietolerancji pokarmowych, zarówno w kontekście diagnozy jak i przebiegu tych schorzeń na podstawie najnowszych badań.&nbsp; Przedstawiono także charakter diety low-FODMAP i diety eliminacyjnej, oraz jej wpływ na przebieg kliniczny SIBO i nietolerancji pokarmowych.</p> 2021-04-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o. https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1385 Zdrowy nos pacjenta sprzymierzeńcem specjalisty chorób płuc 2021-07-14T12:25:35+02:00 Piotr Rapiejko aa@mededu.pl <p>Nos stanowi początkowy fragment górnego odcinka dróg oddechowych. Jego podstawową funkcją jest pośredniczenie w wymianie gazowej, ale również zabezpieczanie dróg oddechowych przed wpływem zmiennych, zewnętrznych warunków atmosferycznych, substancji fizycznych i chemicznych zawartych we wdychanym powietrzu. Upośledzenie drożności nosa w przebiegu jego schorzeń, takich jak alergiczny nieżyt nosa czy rhinosinusitis, wpływa niekorzystnie na funkcje dolnych dróg oddechowych. Dwadzieścia lat po opublikowaniu pierwszego dokumentu <em>Allergic Rhinitis at its Impact to Asthma</em> (ARIA) idea zjednoczonych dróg oddechowych jest wciąż aktualna. Funkcją (lub dysfunkcją nosa) warto się zainteresować nie tylko u chorych z trudnymi do kontroli objawami schorzeń dolnych dróg oddechowych.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1386 Zaburzenia zmysłu węchu w praktyce lekarza rodzinnego 2021-07-19T09:54:02+02:00 Piotr Rapiejko piotr@rapiejko.pl <p>Prawidłowo funkcjonujący zmysł węchu pozwala rozpoznawać zarówno pożywienie, jak i niebezpieczeństwo oraz dostarcza wrażeń zmysłowych. Utrata i/lub zaburzenia zmysłu węchu występują w chorobach, którym towarzyszy upośledzona drożność nosa, takich jak: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa lub bez polipów nosa, alergiczny nieżyt nosa, infekcje dróg oddechowych, w tym ostre zapalenie zatok przynosowych. W przypadku zapalenia zatok przynosowych u dorosłych zaburzenia węchu są jednym z czterech głównych objawów choroby. Mogą być również wywołane przez uszkodzenie neuronu węchowego, np. w przebiegu infekcji wirusowej. Utrata węchu i/lub smaku zgłaszana przez chorych z COVID-19 może stanowić wskazówkę diagnostyczną. W leczeniu zaburzeń i utraty węchu wywołanych przez upośledzenie drożności nosa (lub towarzyszących chorobom przebiegającym z upośledzeniem drożności nosa) stosuje się nowoczesne glikokortykosteroidy donosowe.</p> 2021-05-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1326 Analysis of Corylus pollen season in Poland in 2021 2021-07-19T09:45:44+02:00 Krystyna Piotrowska-Weryszko krystyna.piotrowska@up.lublin.pl Elżbieta Weryszko-Chmielewska aa@mededu.pl Katarzyna Dąbrowska-Zapart aa@mededu.pl Monika Ziemianin aa@mededu.pl Małgorzata Puc aa@mededu.pl Grzegorz Siergiejko aa@mededu.pl Małgorzata Malkiewicz aa@mededu.pl Dariusz Jurkiewicz aa@mededu.pl Przemysław Bant aa@mededu.pl Piotr Rapiejko piotr@rapiejko.pl <p><em>Corylus</em> produces allergenic pollen grains that appear in the air in early spring and cause pollen allergy in sensitive people. The aim of this study was to compare the <em>Corylus</em> pollen seasons in 2021 in the following 11 cities in Poland: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Sosnowiec, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, and Zielona Gora. This research was conducted using the volumetric method and Burkard or Lanzoni pollen samplers. Pollen season duration was determined by the 95% method. The hazel pollen season in 2021 began relatively late, between February 20 and March 1. The season start was recorded earliest in Zielona Gora, while latest in Olsztyn. The highest values of maximum <em>Corylus</em> pollen concentration were recorded in Sosnowiec (230 P/m<sup>3</sup>) and Zielona Gora (213 P/m<sup>3</sup>), whereas the lowest ones in Bialystok (27 P/m<sup>3</sup>) and Bydgoszcz (54 P/m<sup>3</sup>). In most of these cities, the maximum daily concentration of <em>Corylus</em> pollen grains was recorded in the third 10 days of February or at the beginning of March and only in Lublin and Bialystok the peak value occurred later, on March 16 and March 26, respectively. The highest risk of allergy in people sensitive to the pollen of this taxon was found in Lublin, Olsztyn, and Zielona Gora. The highest values of the annual pollen integral were determined in Lublin, similarly to the previous years.</p> 2021-06-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o.