Medycyna Faktów (J EBM) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem żadnego towarzystwa naukowego, w skład Rady Naukowej pisma wchodzą jednak Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

Kwartalnik Medycyna Faktów zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu problematyki evidence based medicine oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

Redaktorem naczelnym kwartalnika Medycyna Faktów jest prof. dr hab. n. med. Marek Kuch.

ISSN: 1899-8666    e-ISSN: 2719-4132

DOI: 10.24292 / 01.MF

Indeksowane w: Google Scholar

                      Polish Medical Bibliography

Tom 15 Nr 4(57) (2022)

DRODZY PAŃSTWO,

ziściło się pewne moje marzenie o piśmie publikującym opisy tzw. przypadków klinicznych, czyli przedstawiającym poglądowe opisy pacjentów i torów diagnostyczno-leczniczych ich dotyczących. w czwartym numerze „Medycyny faktów” jest ich dziesięć (!). jak wspominałem we wstępie do poprzedniego numeru („Medycyna faktów” 3/2022), opisy przypadków przeszły naturalną ewolucję, są to obecnie artykuły łączące opis losów medycznych pacjenta z podbudową teoretyczną prezentującą te konkretne zagadnienia medyczne. ewolucyjność przypadków klinicznych nie zmienia jednak faktu dużej liczby przedstawianych opisów. Być może można nawet ukuć termin dotyczący aktualnego zasobu prac zamieszczonych w „Medycynie faktów” – czas przypadków klinicznych. dziesięć prezentacji pacjentów pokazuje bardzo dużą różnorodność zagadnień klinicznych, które stanowią: choroby układu ruchu, w tym kręgosłupa i stawów obwodowych, choroby psychoneurologiczne, zwłaszcza depresje, zawroty głowy, niewydolność serca czy grzybice i choroby infekcyjne.

Tę dziesiątkę, nazwijmy ją częścią ćwiczeniową numeru 4 „Medycyny faktów”, uzupełnia część teoretyczna, składająca się z pięciu artykułów poświęconych: dwóm rywalizującym gliptynom, farmakoterapii bólu naproksenem, wyborowi mebeweryny w schorzeniach gastroenterologicznych i etorykoksybowi w artykule o intrygującym tytule Warto dyskutować, warto wiedzieć. Etorykoksyb.

Z obowiązku kronikarza „Medycyny faktów” muszę dokonać kolejnego podziału przesłanych artykułów – pod względem zaangażowania przedstawicieli poszczególnych specjalności medycznych. w bieżącym numerze prym wiodą specjaliści chorób układu ruchu (pięć artykułów), tuż za nimi są połączone siły psychoneurologiczne (cztery artykuły), miejsce na podium mają również diabetolodzy (dwa artykuły), a czwarte miejsce (ex aequo po jednym artykule) zajmują kardiolodzy, pulmonolodzy, gastroenterolodzy i pediatrzy.

Tym sportowym akcentem pozwolę sobie zakończyć część wstępną „Medycyny faktów”, życząc państwu miłej i niewątpliwie różnorodnej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2022-12-31

Wyświetl wszystkie numery