Polityka prywatności

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis, informujemy, że Państwa dane rejestracyjne, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Dane rejestracyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Użytkownik może korzystać z treści zawartych na stronie zgodnie z regulaminem bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej PWZ, to informacje takie będą przetwarzane przez nas do celów i w sposób opisany poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Medical Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kukiełki 3a, 02-207 (dalej: Medical Education). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do pełnego korzystania z serwisu.

Podane przez Państwa dane będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Z wyznaczonym przez Medical Education Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: office@alergoprofil.pl.

Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnego korzystania z serwisu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Medical Education może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Medical Education przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Medical Education będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. Medical Education pozostawi jednak Państwa imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w celach objętych sprzeciwem.

Prawa klienta

Mają Państwo prawo:

– dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

– ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,

– ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,

– ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość– w granicach art. 18 RODO,

– w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Zleceniobiorcy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

– przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail office@alergoprofil.pl.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzicie Państwo, że Medical Education przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– w celu założenia i umożliwienia Medical Education prowadzenia konta dostępowego użytkownika w czytelni prowadzonej pod adresem: alergoprofil.pl służącej do składania zamówień na dostęp do treści zawartych w ofercie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).