Pełna wersja wytycznych w postacji pliku pdf dostępna jest tu

 

WSTĘP

"Alergoprofil" (skr.: Alergoprofil) (e-ISSN: 2544-5111) jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, publikującym artykuły z zakresu alergologii, palinologii medycznej, leczenia i profilaktyki alergii, w szczególności zaś na informowaniu o przebiegu sezonów pyłkowych, wpływie pyłków na układ oddechowy i immunologiczny. Czasopismo figuruje na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za opublikowanie artykułu autorka otrzymuje 20 punktów.

Zachęcamy Autorów do przesyłania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, szybkiej komunikacji, listów badawczych, hipotez, protokołów zebrań, listów do redakcji. Gwarantujemy szybką decyzję wydawniczą. Nie ma żadnych opłat za publikację.

 

 • Rodzaje artykułów

Prace oryginalne (3000–6000 słów z tabelami i rycinami)

Prace oryginalne to raporty/wyniki badań na ludziach lub zwierzętach i prace eksperymentalne. Praca przedstawiona w manuskrypcie musi być oryginalna, ale prezentowane wyniki mogą się odnosić do wyników wcześniejszych obserwacji.

 

Artykuł przeglądowy (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artkuł przeglądowy zawiera dogłębne, wyczerpujące przeglądy stanu wiedzy na temat alergologii. Artykuły przeglądowe mogą być zamawiane przez redakcję.

 

Opis przypadku (do 2500 słów, w tym tabele i ryciny)

Obejmuje opisy najwyżej 4 pacjentów, przedstawiają sytuacje niecodzienne lub wnoszące ważne informacje na temat mechanizmów, diagnozy lub leczenia choroby.

 

Krótki komunikat (1000–3000 słów, w tym tabele i rysunki)

Krótkie komunikaty to prace przedstawiające zwięźle wyniki oryginalnych badań naukowych. W liście przewodnim autor powinien uzasadnić konieczność zamieszczenia krótkiego komunikatu. Proces recenzji trwa 10 dni, autorzy mogą dokonać jednej rewizji, która powinna zostać zaakceptowana. Ostateczna wersja artykułu pojawi się w następnym dostępnym numerze czasopisma.

 

List badawczy (do 1000 słów, w tym do 10 pozycji piśmiennictwa i 1 rysunek lub tabela)

List badawczy prezentuje nowe dane lub obserwację kliniczną w formacie umożliwiającym szybką publikację.

 

 

 

List do redakcji (1000 słów, w tym tabele, ryciny)

Mile widziane są prace opiniotwórcze dotyczące artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wszystkie zgłoszenia podlegają edycji. Listy są wybierane ze względu na ich znaczenie i oryginalność; nie wszystkie zostaną opublikowane.

 

Raporty konferencyjne (do 2500 słów, w tym tabele, ryciny)

Raporty z posiedzeń są streszczeniami spotkań naukowych interesujących odbiorców czasopisma.

 

Hipoteza (do 3000 słów, w tym tabele i ryciny)

Mile widziane są nowe spojrzenia na istotne pytania lub problemy kliniczne i będą one recenzowane. Jak sugeruje definicja „hipotezy”, artykuły tego typu powinny być, chociaż brak im bezpośrednich dowodów doświadczalnych, ściśle związane z danymi empirycznymi i prowadzić do sprawdzalnych prognoz.

 

Artykuł redakcyjny (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artykuł specjalny jest związany z konkretnym wydarzeniem specjalnym.

 

 • Zgłoszenie artykułu

Zgłoszenie do czasopisma przebiega całkowicie online: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/about/submissions

 

 • Język

Redakcja przyjmuje zgłoszenia w języku polskim i angielskim.

 

 • Sprawdź przed wysłaniem

W ramach procesu zgłaszania autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności swoich zgłoszeń ze wszystkimi poniższymi punktami, a prace mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie stosują się do tych wytycznych.

 • Zgłaszana praca nie została wcześniej opublikowana ani nie została zgłoszona do innego czasopisma (chyba że wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzach do redakcji).
 • Przesyłany plik jest w formacie dokumentu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie było to możliwe, podano adresy URL odniesień.
 • Tekst jest oddzielony pojedynczymi odstępami; używa 12 pkt czcionki; używa kursywy zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

 

Zanim rozpoczniesz

 • Etyka: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/ethics_auth

 

 • Badania na ludziach i zwierzętach

Jeśli manuskrypt dotyczy ludzi i / lub zwierząt, a także jeśli zawiera opisy przypadków / serie przypadków, nalezy podać następujące informacje:

Nazwa komisji etycznej / Instytucjonalnej Komisji Rewizyjnej, która wyraziła zgodę, wraz z numerem / identyfikatorem zatwierdzenia.

Oświadczenie potwierdzające, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską.

Oświadczenie o uzyskaniu pisemnej świadomej zgody od uczestników badania.

W przypadku opisów przypadków / serii przypadków dotyczących osób niepełnoletnich / dzieci / niemowląt autorzy powinni potwierdzić, że dostępne są oświadczenia o pisemnej świadomej zgodzie od prawnie upoważnionych przedstawicieli / rodziców / opiekunów.

 

Ponieważ pacjenci mają prawo do prywatności, dane identyfikacyjne (w tym zdjęcia pacjentów, imiona, inicjały lub numery szpitali) nie powinny być umieszczane w nagraniach, opisach pisemnych ani zdjęciach, chyba że są one niezbędne do celów naukowych. W takim przypadku należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta na publikację tych grafik w formie drukowanej i elektronicznej. W przypadku braku takiej zgody dane osobowe pacjentów muszą zostać usunięte.

 

 • Deklaracja konfliktu interesów

Wszyscy autorzy muszą ujawniać wszelkie finansowe i osobiste relacje z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpłynąć na ich pracę. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów obejmują: zatrudnienie, usługi konsultingowe, posiadanie akcji, honoraria, płatne zeznania ekspertów, wnioski patentowe / rejestracje oraz dotacje lub inne fundusze. Autorzy muszą ujawnić wszelkie zainteresowania w podsumowaniu deklaracji zainteresowania w pliku manuskryptu. Jeżeli nie ma interesów do zadeklarowania, proszę podać następujące informacje: „Deklaracje interesów: brak”. To podsumowanie zostanie ostatecznie opublikowane, jeśli artykuł zostanie zaakceptowany.

 

 • Deklaracja przedłożenia i weryfikacja

Redakcja „Alergoprofilu ”uwzględnia do publikacji oryginalne artykuły przy założeniu, że ani manuskrypt, ani żadna jego istotna treść, tabele lub ryciny nie były wcześniej publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i nie są uwzględniane w żadnej innej publikacji ani nośniku elektronicznym. Ograniczenie to nie dotyczy streszczeń ani doniesień prasowych publikowanych w związku ze spotkaniami naukowymi.

Każde zgłoszenie powinno zawierać podpisane przez pierwszego autora oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana ani nie została przekazana w innym miejscu do recenzji i oświadczenie przeniesienia praw autorskich.

 

 • Autorstwo

Wszyscy autorzy powinni mieć istotny wkład we wszystkie poniższe działania:

 1. koncepcja i projekt badania lub pozyskiwanie danych lub analiza i interpretacja danych
 2. redagowanie artykułu lub jego krytyczne poprawki pod kątem ważnych treści intelektualnych
 3. ostateczne zatwierdzenie wersji do przedłożenia.

 

 • Zmiany w liście autorów

Patrz: Przypadki szczególne.

 

 • Prawa autorskie

Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z automatycznym i nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do publikacji i rozpowszechniania nadesłanych materiałów (we wszystkich znanych obecnie i rozwijanych w przyszłości formach i polach eksploatacji) na Wydawcę, na mocy warunków przyjęcia tych materiałów do publikacji. Autorzy zobowiązują się nie publikować danych ani rycin prezentowanych w ich pracy w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek języku bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, czyli Wydawcy.

Autorzy mają prawo do publikacji przygotowanego manuskryptu w repozytoriach elektronicznych i akademickich bazach danych wyłącznie ostatecznej wersji manuskryptu otrzymanej od Wydawcy, przy czym publikacja ta musi zawierać informację o dokładnym adresie elektronicznym strony internetowej Wydawcy, na której znajduje się wersja oryginalna dostępny.

Stosunki prawne między Wydawcą a autorem (autorami) są zgodne z prawem polskim oraz z konwencjami międzynarodowymi obowiązującymi Rzeczpospolitą Polską.

Użytek komercyjny

Artykuły są udostępniane osobom prywatnym na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wykorzystanie komercyjne bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. W celu uzyskania zgody na komercyjne wykorzystanie prosimy o kontakt z Wydawcą (marcin.kuzma@mededu.pl).

 

 • Rola źródła finansowania

Prosimy o wskazanie podmiotów zapewniających wsparcie finansowe w przeprowadzeniu badań i / lub przygotowaniu artykułu oraz o krótkie opisanie roli sponsora (-ów), jeśli mieli udział, w projekcie badania; w gromadzeniu, analizie i interpretacji danych; na piśmie raportu; oraz w decyzji o skierowaniu artykułu do publikacji. Jeżeli źródło (-a) finansowania nie miało takiego zaangażowania, należy to zaznaczyć.

 

 • Otwarty dostęp

Artykuły są udostępniane osobom prywatnym na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wykorzystanie komercyjne bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. W celu uzyskania zgody na komercyjne wykorzystanie prosimy o kontakt z Wydawcą (marcin.kuzma@mededu.pl).

 

 • Świadoma zgoda

Ponieważ pacjenci mają prawo do prywatności, informacje identyfikacyjne (w tym zdjęcia pacjentów, imiona, inicjały lub numery szpitalne) nie powinny być umieszczane w nagraniach, opisach pisemnych ani na zdjęciach, chyba że są one niezbędne do celów naukowych. W takim przypadku należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta na publikację tych grafik w formie drukowanej i elektronicznej. W przypadku braku takiej zgody dane osobowe pacjentów muszą zostać usunięte.

 

PRZYGOTOWANIE

 • Recenzja

Otrzymane manuskrypty są wstępnie oceniane przez Redakcję. Te, które nie wchodzą w zakres tematyczny czasopisma, są natychmiast odrzucane. Niekompletne zgłoszenia lub manuskrypty, które nie zostały przygotowane w wymaganym stylu, są zwracane autorom do uzupełnienia. W przypadku odrzucenia pracy bez recenzji autorzy zostaną powiadomieni e-mailem o przyczynach odrzucenia.

Artykuły są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy proszeni są o zwrot komentarzy w ciągu 3 tygodni. Wszystkie przesłane manuskrypty są traktowane jako dokumenty poufne, a recenzenci są poinstruowani, aby traktować je jako takie. Proces recenzji jest również poufny. Recenzenci proszeni są o przedstawienie pisemnej recenzji wraz z rekomendacją: do akceptacji, konieczności rewizji lub odrzucenia artykułu. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana raz w roku na stronie internetowej.

Redakcja przyjmuje artykuł do publikacji na podstawie opinii recenzentów. Autorzy są powiadamiani o decyzjach wyłącznie pocztą elektroniczną. Przyjęte artykuły są redagowane w celu poprawy ich dokładności, przejrzystości i długości.

 

Kryteria kwalifikacji recenzentów do pracy

- Tytuł odzwierciedla podjęty temat

- Założenia merytoryczne są poprawne

- Praca ma charakter praktyczny

- Cele są jasno określone

- Praca ma charakter naukowy

- Odpowiednia liczba odpowiednio dobranych i aktualnych referencji

- Właściwa długość

- Są wszystkie rysunki i tabele

- Akceptowalny poziom językowy

 

Dodatkowe kryteria dla prac oryginalnych

- Odpowiednia metodologia

- Spełnione kryteria etyczne

- Praca oparta na badaniach

- Wyniki są odpowiednio przedstawione

- Analiza statystyczna jest wiarygodna

- Dyskusja dotyczy wyników

- Wnioski na podstawie wyników badań

- Wnioski odnoszą się do celów

 

 • Podwójnie ślepa recenzja

Czasopismo korzysta z podwójnie ślepej recenzji, co oznacza, że ​​tożsamość autorów jest ukrywana przed recenzentami i odwrotnie. Aby ułatwić recenzję, autor powinien przesłać osobno następujące informacje:

Strona tytułowa (z danymi autora): Powinna zawierać tytuł, nazwiska autorów, afiliację, podziękowania i wszelkie oświadczenia o braku konfliktu interesów, a także pełny adres odpowiedniego autora, w tym adres e-mail.

Manuskrypt pozbawiony danych osobowych (brak danych autora): Główna część pracy (w tym odniesienia, ryciny, tabele i wszelkie podziękowania) nie powinna zawierać żadnych informacji identyfikujących, takich jak nazwiska lub afiliacje autorów.

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Każdy manuskrypt powinien składać się z następujących elementów:

Strona tytułowa

Powinna zawierać:

 • pełny tytuł pracy (polski i angielski)
 • pełne imię i nazwisko autora (autorów)
 • pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego (których) praca pochodzi
 • tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka
 • adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.

 

Wymagania dotyczące struktury artykułu

Nie ma ścisłych wymagań dotyczących struktury, ale wszystkie manuskrypty muszą zawierać istotne elementy potrzebne do przekazania tekstu, np.:

 • Wprowadzenie
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Wnioski

Jeśli artykuł zawiera jakiekolwiek filmy wideo i/lub inne materiały uzupełniające, powinno to zostać uwzględnione w pierwotnym zgłoszeniu do celów recenzji.

 

Streszczenie

Powinno składać się z ok. 700 znaków ze spacjami. Nie należy stosować w nim skrótów. 

Słowa kluczowe

3–7, w językach polskim i angielskim.

Tekst główny

Praca oryginalna powinna składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich. Autorzy powinni posługiwać się językiem naukowym, unikając żargonu, klisz językowych i laboratoryjnego slangu.

Skróty

Przy pierwszy zastosowaniu skrótu konieczne jest podanie pełnego brzmienia, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin.

Nazwy substancji leczniczych

Należy stosować nazwy chemiczne substancji leczniczych. Nazwy handlowe są dopuszczalne jedynie w przypadku preparatów wieloskładnikowych, w których nie można wydzielić jednej substancji czynnej, oraz nazw urządzeń/systemów terapeutycznych.

Jednostki

Należy używać jednostek międzynarodowego układu jednostek (SI). Jeśli wymienione są inne jednostki, proszę podać ich odpowiedniki w SI.

Informacja o finansowaniu i konflikcie interesów

Należy wymienić źródła finansowania pracy oraz możliwe konflikty interesów wszystkich autorów.

Formatowanie źródeł finansowania

Źródła finansowania należy wymienić w poniższy sposób:

Finansowanie: Ta praca powstała przy wsparciu: XXX [numer grantu].

Jeśli nie zapewniono finansowania na badania, proszę załączyć następujące zdanie:

Badania te nie otrzymały żadnej konkretnej dotacji od agencji finansujących w sektorach publicznym, komercyjnym lub nienastawionym na zysk.

 

 NIEZBĘDNE INFORMACJE NA STRONIE TYTUŁOWEJ

Tytuł. Zwięzły i objaśniający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji. Jeśli jest to możliwe, należy unikać skrótów i formuł.

Nazwy autorów i afiliacje. Proszę podać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) każdego autora i sprawdzić, czy wszystkie są poprawne. Należy podać numery ORCiD. Adresy afiliacyjne autorów (gdzie wykonano rzeczywistą pracę) trzeba wpisać poniżej nazw instytucji. Należy wskazać pełny adres każdej afiliacji, w tym nazwę kraju i, jeśli jest dostępny, adres e-mail każdego autora.

Autor korespondencyjny. Należy określić, kto zajmie się korespondencją na wszystkich etapach oceny i publikacji, także po publikacji. Odpowiedzialność ta obejmuje udzielanie odpowiedzi na wszelkie przyszłe zapytania dotyczące metodologii i materiałów. Trzeba się upewnić, czy adres e-mail jest poprawny, a dane kontaktowe aktualizowane przez odpowiedniego autora.

Obecny/stały adres. Jeśli autor po napisaniu artykułu zmienił miejsce pobytu, „Adres bieżący” (lub „Adres stały”) może być wskazany jako przypis do nazwiska tego autora. Adres, pod którym faktycznie wykonał on pracę, należy zachować jako główny adres afiliacyjny. Do takich przypisów stosuje się cyfry arabskie w indeksie górnym.

 

 • Słowa kluczowe

Od 3 do 7 słów do celów indeksowania.

 

Ryciny i tabele

Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny, do których autorzy nie posiadają praw, muszą uzyskać zgodę ich dysponenta na wykorzystanie oraz zaznaczyć, z jakiego źródła pochodzą. Tabele nie mogą powtarzać informacji podanych w tekście. Tabele należy załączać w postaci edytowalnego tekstu, a nie jako obrazy. Tabele należy ponumerować zgodnie z ich kolejnością w tekście.

Każda rycina powinna zostać przesłana w oddzielnym pliku. Zdecydowanie preferowane są pliki TIF, EPS, BMP, GIF, CDR, AI lub JPG, w standardowych rozdzielczościach (tj. 300 dpi dla zdjęć, 1200 dpi dla grafiki liniowej) i przeskalowane do rozmiaru. Wszystkie pliki muszą być zatytułowane.

Ryciny nie powinny zawierać nazwisk pacjentów, logo, symbolicznych punktów ani żadnych innych informacji o ich pochodzeniu.

 

PIŚMIENNICTWO

Odniesienia do piśmiennictwa powinny być ujmowane w nawiasach kwadratowych. Można podawać odwołania do nazwisk autorów, ale zawsze należy wskazać numery piśmiennictwa.

Odniesienia do piśmiennictwa należy uporządkować w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Piśmiennictwo powinno być podane według stylu Vancouver, zgodnie z poniższym wzorem:

Cytowanie z czasopisma:

 1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2010; 163: 51-9. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

Cytowanie z czasopisma, w którym artykuły są numerowane:

 1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2018; 19: e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Cytowanie z książki:

 1. Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. 4th ed. Medical Education, Warszawa 2010.

Cytowanie rozdziału z książki:

 1. Mettam GR, Adams LB. Cardiotoxicity in breast cancer. In: Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. Medical Education, Warszawa 2010: 281-304.

Cytowanie strony internetowej:

 1. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport. (Access: 13.03.2013).

Cytowanie zbioru danych:

 1. Oguro M, Imahiro S, Saito S et al. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Zachęca się do korzystania z DOI.

Należy skracać ostatni numeru strony. np. 51-9. W przypadku więcej niż 3 autorów powinno się wymienić pierwszych 3, a następnie dodawać: „et al.”.

Nazwy czasopism należy skracać zgodnie z List of Title Word Abbreviations.

 

 • Wideo

„Alergoprofil” akceptuje materiały wideo i animacje mające uatrakcyjnić materiał naukowy. Zachęcamy autorów, którzy mają pliki wideo lub animacje, które chcą przesłać wraz z artykułem, do umieszczenia linków do nich w treści artykułu. Można to zrobić w taki sam sposób, jak w przypadku rysunku lub tabeli, odwołując się do treści wideo lub animacji. Wszystkie przesłane pliki powinny być odpowiednio oznaczone, aby bezpośrednio odnosiły się do zawartości pliku wideo. Aby mieć pewność, że materiał wideo lub animacji nadaje się do bezpośredniego użytku, prześlij plik w jednym z zalecanych przez nas formatów, o preferowanym maksymalnym rozmiarze 150 MB na plik. Dostarczone pliki wideo i animacje zostaną opublikowane online w elektronicznej wersji artykułu.

 

 • Materiał uzupełniający

Materiały uzupełniające, takie jak aplikacje, obrazy i klipy dźwiękowe, mogą zostać opublikowane wraz z artykułem, aby go ulepszyć. Przesłane elementy uzupełniające są publikowane dokładnie tak, jak zostały odebrane (pliki Excel lub PowerPoint pojawią się jako takie online). Prosimy o przesłanie materiałów wraz z artykułem i dostarczenie zwięzłego, opisowego podpisu do każdego pliku uzupełniającego.

 

PUBLIKACJA

 • Pliki do akceptacji

Artykuł (jako pliki PDF) zostanie wysłany e-mailem do odpowiedniego autora lub w wiadomości e-mail zostanie podany link, tak aby autorzy mogli samodzielnie pobrać pliki. Aby zapewnić szybki proces publikacji artykułu, uprzejmie prosimy autorów o dostarczenie nam poprawek w ciągu dwóch dni.

 

 • Odbitki

Autor do korespondencji otrzyma bezpłatnie plik PDF z artykułem pocztą elektroniczną. Za dodatkową opłatą odbitki papierowe można zamówić e-mailem. Zarówno autorzy korespondencyjni, jak i współautorzy mogą zamawiać odbitki pod adresem: marcin.kuzma@mededu.pl.