FORMAT PRAC

 1. Prace powinny być nadesłane poprzez niniejszy system OJS.
 2. Prace należy przesyłać. w formacie Word.
 3. Mogą być zgłaszane prace w języku polskim i angielskim.
 4. Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publikację. Zgoda na publikację jest równoznaczna z oświadczeniem autorów, że praca nie była publikowana w całości w innym czasopiśmie.
 5. Główny tekst pracy powinien zostać przesłany jako oddzielny plik tekstowy. Preferowany format to Microsoft Word, ale akceptowane są także pozostałe formaty tekstowe.
 6. Zdjęcia i grafiki powinny być nadesłane w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai. Materiały skanowane powinny mieć rzeczywisty rozmiar, jaki ma być użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi. Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.
 7. Ryciny nie powinny zawierać logotypów, nazw handlowych ani innych znaków towarowych pozwalających na identyfikację producentów.

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Każdy manuskrypt powinien składać się z następujących elementów:

Strona tytułowa

Powinna zawierać:

 • pełny tytuł pracy (polski i angielski)
 • pełne imię i nazwisko autora (autorów)
 • pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego (których) praca pochodzi
 • tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka
 • adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.

 

Wymagania dotyczące struktury artykułu

Nie ma ścisłych wymagań dotyczących struktury, ale wszystkie manuskrypty muszą zawierać istotne elementy potrzebne do przekazania tekstu, np.:

 • Wprowadzenie
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Wnioski

Jeśli artykuł zawiera jakiekolwiek filmy wideo i/lub inne materiały uzupełniające, powinno to zostać uwzględnione w pierwotnym zgłoszeniu do celów recenzji.

 

Streszczenie

Powinno składać się z ok. 700 znaków ze spacjami. Nie należy stosować w nim skrótów. 

Słowa kluczowe

3–7, w językach polskim i angielskim.

Zdjęcie cyfrowe pierwszego autora

Tekst główny

Praca oryginalna powinna składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich. Autorzy powinni posługiwać się językiem naukowym, unikając żargonu, klisz językowych i laboratoryjnego slangu.

Skróty

Przy pierwszy zastosowaniu skrótu konieczne jest podanie pełnego brzmienia, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin.

Nazwy substancji leczniczych

Należy stosować nazwy chemiczne substancji leczniczych. Nazwy handlowe są dopuszczalne jedynie w przypadku preparatów wieloskładnikowych, w których nie można wydzielić jednej substancji czynnej, oraz nazw urządzeń/systemów terapeutycznych.

Informacja o finansowaniu i konflikcie interesów

Należy wymienić źródła finansowania pracy oraz możliwe konflikty interesów wszystkich autorów.

Piśmiennictwo

Odnośniki w tekście należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności cytowania. Należy stosować skróty tytułów czasopism zgodne z zasadami Index Medicus, National Library of Medicine.

Ryciny i tabele

Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny, do których autorzy nie posiadają praw, muszą uzyskać zgodę ich dysponenta na wykorzystanie oraz zaznaczyć, z jakiego źródła pochodzą. Tabele nie mogą powtarzać informacji podanych w tekście. Tabele należy załączać w postaci edytowalnego tekstu, a nie jako obrazy. Tabele należy ponumerować zgodnie z ich kolejnością w tekście.

Formatowanie źródeł finansowania

Źródła finansowania należy wymienić w poniższy sposób:

Finansowanie: Ta praca powstała przy wsparciu: XXX [numer grantu].

Jeśli nie zapewniono finansowania na badania, proszę załączyć następujące zdanie:

Badania te nie otrzymały żadnej konkretnej dotacji od agencji finansujących w sektorach publicznym, komercyjnym lub nienastawionym na zysk.

Etyka

Jeśli w manuskrypcie prezentowane są wynik badań na ludziach i/lub zwierzęta albo jeśli manuskrypt zawiera opisy przypadków / serie przypadków, należy przesłać następujące informacje:
Nazwę komitetu ds. etyki, od którego uzyskali zgodę, wraz z numerem zatwierdzenia.
Deklarację, że badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską.
Oświadczenie o uzyksaniu pisemnej świadomej zgody uczestników badania.
 
W przypadku opisów przypadków / serii przypadków dotyczących nieletnich / dzieci / niemowląt autorzy powinni potwierdzić, że dostępne są oświadczenia pisemnej świadomej zgody od prawnie upoważnionych przedstawicieli / rodziców / opiekunów.
Dane umożliwiające identyfikację (w tym zdjęcia pacjentów, imiona, inicjały lub numery szpitalne) nie mogą być publikowane, chyba że są niezbędne do celów naukowych.  Jeśli dane umożliwiające identyfikację muszą zostać opublikowane, należy uzyskać pisemną świadomą zgodę pacjenta na ich publikację w formie drukowanej i elektronicznej. Jeśli taka zgoda nie została uzyskana, dane osobowe pacjentów muszą zostać usunięte .

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA MANUSKRYPTÓW

Redakcja „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” rozważa publikację manuskryptów, których ani rękopis, ani żadna część zasadniczej treści, ani tabele lub ryciny nie zostały wcześniej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i nie zostały zgłoszone do redakcji innego czasopisma. Nie dotyczy to streszczeń lub raportów prasowych publikowanych w związku ze spotkaniami naukowymi. Kopie materiałów powiązanych należy przesyłać do redakcji wraz z rękopisem.

Każde zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez pierwszego autora, że dzieło nie zostało wcześniej opublikowane lub przesłane do innej redakcji, i oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych.

 

Objętość

Prace oryginalne (3000–6000 słów z tabelami i rycinami)

Prace oryginalne to raporty/wyniki badań na ludziach lub zwierzętach i prace eksperymentalne. Praca przedstawiona w manuskrypcie musi być oryginalna, ale prezentowane wyniki mogą się odnosić do wyników wcześniejszych obserwacji.

 

Krótki komunikat (1000–3000 słów, w tym tabele i rysunki)

Krótkie komunikaty to prace przedstawiające zwięźle wyniki oryginalnych badań naukowych. W liście przewodnim autor powinien uzasadnić konieczność zamieszczenia krótkiego komunikatu. Proces recenzji trwa 10 dni, autorzy mogą dokonać jednej rewizji, która powinna zostać zaakceptowana. Ostateczna wersja artykułu pojawi się w następnym dostępnym numerze czasopisma.

 

List badawczy (do 1000 słów, w tym do 10 pozycji piśmiennictwa i 1 rysunek lub tabela)

List badawczy prezentuje nowe dane lub obserwację kliniczną w formacie umożliwiającym szybką publikację.

 

Artykuł przeglądowy (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artkuł przeglądowy zawiera dogłębne, wyczerpujące przeglądy stanu wiedzy na temat alergologii. Artykuły przeglądowe mogą być zamawiane przez redakcję.

 

Opis przypadku (do 2500 słów, w tym tabele i ryciny)

Obejmuje opisy najwyżej 4 pacjentów, przedstawiają sytuacje niecodzienne lub wnoszące ważne informacje na temat mechanizmów, diagnozy lub leczenia choroby.

 

List do redakcji (1000 słów, w tym tabele, ryciny)

Mile widziane są prace opiniotwórcze dotyczące artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wszystkie zgłoszenia podlegają edycji. Listy są wybierane ze względu na ich znaczenie i oryginalność; nie wszystkie zostaną opublikowane.

 

Raporty konferencyjne (do 2500 słów, w tym tabele, ryciny)

Raporty z posiedzeń są streszczeniami spotkań naukowych interesujących odbiorców czasopisma.

 

Hipoteza (do 3000 słów, w tym tabele i ryciny)

Mile widziane są nowe spojrzenia na istotne pytania lub problemy kliniczne i będą one recenzowane. Jak sugeruje definicja „hipotezy”, artykuły tego typu powinny być, chociaż brak im bezpośrednich dowodów doświadczalnych, ściśle związane z danymi empirycznymi i prowadzić do sprawdzalnych prognoz.

 

Artykuł redakcyjny (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artykuł specjalny jest związany z konkretnym wydarzeniem specjalnym.

 

Zgłoszenie artykułu

Zgłoszenie do czasopisma przebiega całkowicie online. Pliki mogą mieć format PDF lub Word. Powinny zawierać wysokiej jakości ryciny. Należy pamiętać, że poszczególne pliki z rycinami większe niż 10 MB muszą zostać przesłane osobno.

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE NA STRONIE TYTUŁOWEJ

Tytuł. Zwięzły i objaśniający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji. Jeśli jest to możliwe, należy unikać skrótów i formuł.

Nazwy autorów i afiliacje. Proszę podać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) każdego autora i sprawdzić, czy wszystkie są poprawne. Należy podać numery ORCiD. Adresy afiliacyjne autorów (gdzie wykonano rzeczywistą pracę) trzeba wpisać poniżej nazw instytucji. Należy wskazać pełny adres każdej afiliacji, w tym nazwę kraju i, jeśli jest dostępny, adres e-mail każdego autora.

Autor korespondencyjny. Należy określić, kto zajmie się korespondencją na wszystkich etapach oceny i publikacji, także po publikacji. Odpowiedzialność ta obejmuje udzielanie odpowiedzi na wszelkie przyszłe zapytania dotyczące metodologii i materiałów. Trzeba się upewnić, czy adres e-mail jest poprawny, a dane kontaktowe aktualizowane przez odpowiedniego autora.

Obecny/stały adres. Jeśli autor po napisaniu artykułu zmienił miejsce pobytu, „Adres bieżący” (lub „Adres stały”) może być wskazany jako przypis do nazwiska tego autora. Adres, pod którym faktycznie wykonał on pracę, należy zachować jako główny adres afiliacyjny. Do takich przypisów stosuje się cyfry arabskie w indeksie górnym.

 

PIŚMIENNICTWO

Odniesienia do piśmiennictwa powinny być ujmowane w nawiasach kwadratowych. Można podawać odwołania do nazwisk autorów, ale zawsze należy wskazać numery piśmiennictwa.

Odniesienia do piśmiennictwa należy uporządkować w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Piśmiennictwo powinno być podane według stylu Vancouver, zgodnie z poniższym wzorem:

Cytowanie z czasopisma:

 1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2010; 163: 51-9. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

Cytowanie z czasopisma, w którym artykuły są numerowane:

 1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2018; 19: e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Cytowanie z książki:

 1. Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. 4th ed. Medical Education, Warszawa 2010.

Cytowanie rozdziału z książki:

 1. Mettam GR, Adams LB. Cardiotoxicity in breast cancer. In: Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. Medical Education, Warszawa 2010: 281-304.

Cytowanie strony internetowej:

 1. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport. (Access: 13.03.2013).

Cytowanie zbioru danych:

 1. Oguro M, Imahiro S, Saito S et al. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Zachęca się do korzystania z DOI.

Należy skracać ostatni numeru strony. np. 51-9. W przypadku więcej niż 3 autorów powinno się wymienić pierwszych 3, a następnie dodawać: „et al.”.

Nazwy czasopism należy skracać zgodnie z List of Title Word Abbreviations.