Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Kryteria przyjęcia manuskryptów

Redakcja „Kardiologii w Praktyce” rozważa publikację manuskryptów, których ani rękopis, ani żadna część zasadniczej treści, ani tabele lub ryciny nie zostały wcześniej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i nie zostały zgłoszone do redakcji innego czasopisma. Nie dotyczy to streszczeń lub raportów prasowych publikowanych w związku ze spotkaniami naukowymi. Kopie materiałów powiązanych należy przesyłać do redakcji wraz z rękopisem.

Każde zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez pierwszego autora, że dzieło nie zostało wcześniej opublikowane lub przesłane do innej redakcji, i oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych.

 

Objętość

Prace oryginalne (3000–6000 słów z tabelami i rycinami)

Prace oryginalne to raporty/wyniki badań na ludziach lub zwierzętach i prace eksperymentalne. Obejmują tematy związane z klinicznymi i podstawowymi badaniami istotnymi dla człowieka w dziedzinach związanych z kardiologią i szeroko pojętymi chorobami układu krążenia. Praca przedstawiona w manuskrypcie musi być oryginalna, ale prezentowane wyniki mogą się odnosić do wyników wcześniejszych obserwacji.

 

Krótki komunikat (1000–3000 słów, w tym tabele i rysunki)

Krótkie komunikaty to prace przedstawiające zwięźle wyniki oryginalnych badań naukowych. W liście przewodnim autor powinien uzasadnić konieczność zamieszczenia krótkiego komunikatu. Proces recenzji trwa 10 dni, autorzy mogą dokonać jednej rewizji, która powinna zostać zaakceptowana. Ostateczna wersja artykułu pojawi się w następnym dostępnym numerze czasopisma.

 

List badawczy (do 1000 słów, w tym do 10 pozycji piśmiennictwa i 1 rysunek lub tabela)

List badawczy prezentuje nowe dane lub obserwację kliniczną w formacie umożliwiającym szybką publikację.

 

Artykuł przeglądowy (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artkuł przeglądowy zawiera dogłębne, wyczerpujące przeglądy stanu wiedzy na temat kkardiologii i chorób układu krążenia. Artykuły przeglądowe mogą być zamawiane przez redakcję.

 

Opis przypadku (do 2500 słów, w tym tabele i ryciny)

Obejmuje opisy pacjentów, przedstawiają sytuacje niecodzienne lub wnoszące ważne informacje na temat mechanizmów, diagnozy lub leczenia choroby.

 

List do redakcji (1000 słów, w tym tabele, ryciny)

Mile widziane są prace opiniotwórcze dotyczące artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wszystkie zgłoszenia podlegają edycji. Listy są wybierane ze względu na ich znaczenie i oryginalność; nie wszystkie zostaną opublikowane.

 

Raporty konferencyjne (do 2500 słów, w tym tabele, ryciny)

Raporty z posiedzeń są streszczeniami spotkań naukowych interesujących odbiorców czasopisma.

 

Hipoteza (do 3000 słów, w tym tabele i ryciny)

Mile widziane są nowe spojrzenia na istotne pytania lub problemy kliniczne i będą one recenzowane. Jak sugeruje definicja „hipotezy”, artykuły tego typu powinny być, chociaż brak im bezpośrednich dowodów doświadczalnych, ściśle związane z danymi empirycznymi i prowadzić do sprawdzalnych prognoz.

 

Artykuł specjalny (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

Artykuł specjalny jest związany z konkretnym wydarzeniem specjalnym.

 

Zgłoszenie artykułu

Zgłoszenie do czasopisma przebiega całkowicie online. Pliki mogą mieć format PDF lub Word. Powinny zawierać wysokiej jakości ryciny. Należy pamiętać, że poszczególne pliki z rycinami większe niż 10 MB muszą zostać przesłane osobno.

Niezbędne informacje na stronie tytułowej

Tytuł. Zwięzły i objaśniający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji. Jeśli jest to możliwe, należy unikać skrótów i formuł.

Nazwy autorów i afiliacje. Proszę podać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) każdego autora i sprawdzić, czy wszystkie są poprawne. Należy podać numery ORCiD. Adresy afiliacyjne autorów (gdzie wykonano rzeczywistą pracę) trzeba wpisać poniżej nazw instytucji. Należy wskazać pełny adres każdej afiliacji, w tym nazwę kraju i, jeśli jest dostępny, adres e-mail każdego autora.

Autor korespondencyjny. Należy określić, kto zajmie się korespondencją na wszystkich etapach oceny i publikacji, także po publikacji. Odpowiedzialność ta obejmuje udzielanie odpowiedzi na wszelkie przyszłe zapytania dotyczące metodologii i materiałów. Trzeba się upewnić, czy adres e-mail jest poprawny, a dane kontaktowe aktualizowane przez odpowiedniego autora.

Obecny/stały adres. Jeśli autor po napisaniu artykułu zmienił miejsce pobytu, „Adres bieżący” (lub „Adres stały”) może być wskazany jako przypis do nazwiska tego autora. Adres, pod którym faktycznie wykonał on pracę, należy zachować jako główny adres afiliacyjny. Do takich przypisów stosuje się cyfry arabskie w indeksie górnym.

 

Piśmiennictwo

Odniesienia do piśmiennictwa powinny być ujmowane w nawiasach kwadratowych. Można podawać odwołania do nazwisk autorów, ale zawsze należy wskazać numery piśmiennictwa.

Odniesienia do piśmiennictwa należy uporządkować w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Piśmiennictwo powinno być podane według stylu Vancouver, zgodnie z poniższym wzorem:

Cytowanie z czasopisma:

1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview 2010; 163: 51-9. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

Cytowanie z czasopisma, w którym artykuły są numerowane:

2. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview 2018; 19: e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205

Cytowanie z książki:

3. Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. 4th ed. Medical Education; Warszawa 2010.

Cytowanie rozdziału z książki:

4. Mettam GR, Adams LB. Cardiotoxicity in breast cancer. In: Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. Medical Education; Warszawa 2010, p. 281-304.

Cytowanie strony internetowej:

5. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 (accessed 13 March 2003).

Cytowanie zbioru danych:

6. Oguro M, Imahiro S, Saito S, Nakashizuka T. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Zachęca się do korzystania z DOI.

Należy skracać ostatni numeru strony. np. 51-9. W przypadku więcej niż 6 autorów powinno się wymienić pierwszych 6, a następnie dodawać: „et al.”.

Nazwy czasopism należy skracać zgodnie z List of Title Word Abbreviations.

 

Wymagania dotyczące formatowania

Nie ma ścisłych wymagań dotyczących formatowania, ale wszystkie manuskrypty muszą zawierać istotne elementy potrzebne do przekazania tekstu, np.:

 • Streszczenie

 • Słowa kluczowe

 • Wprowadzenie

 • Materiały i metody

 • Wyniki

 • Wnioski

Jeśli artykuł zawiera jakiekolwiek filmy wideo i/lub inne materiały uzupełniające, powinno to zostać uwzględnione w pierwotnym zgłoszeniu do celów recenzji.

Streszczenie

Streszczenia nie powinny zawierać więcej niż 250 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części: cel, metody i procedury badawcze, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe

Należy podać 5–7 słów kluczowych lub fraz, które trzeba wybrać z tekstu, słowa kluczowe nie powinny powtarzać słów z tytułu.

Skróty

Skróty muszą zostać rozwinięte przy ich pierwszym użyciu. Powinny być jednolite w całym artykule.

Podziękowanie

Podziękowania należy zebrać w oddzielnej sekcji na końcu artykułu, przed odniesieniami. Powinny zostać tutaj wymienione osoby, które udzieliły pomocy podczas badań (np. językowej przy pisaniu artykułu).

Formatowanie źródeł finansowania

Wymień źródła finansowania w ten sposób:

Finansowanie: Ta praca powstała przy wsparciu: XXX [numer grantu].

Jeśli nie zapewniono finansowania na badania, proszę załączyć następujące zdanie:

Badania te nie otrzymały żadnej konkretnej dotacji od agencji finansujących w sektorach publicznym, komercyjnym lub nienastawionym na zysk.

Jednostki

Postępuj zgodnie z międzynarodowymi zasadami i konwencjami: użyj międzynarodowego systemu jednostek (SI). Jeśli wymieniono inne jednostki, podaj ich odpowiednik w SI.

Tabele

Tabele należy załączać w postaci edytowalnego tekstu, a nie jako obrazy. W tekście powinny znajdować się obok odpowiedniego tekstu w artykule lub na osobnych stronach na końcu. Tabele należy ponumerować zgodnie z ich kolejnością w tekście. Opis tabeli należy umieścić nad nią. Dane w tabeli nie powinny powielać wyników opisanych w treści artykułu.

 

Recenzja

Proces recenzji przebiega zgodnie z zasadami podwójnego zaślepienia, co oznacza, że ​​tożsamości autorów są ukryte przed recenzentami i odwrotnie. Wszystkie zgłoszone artykuły są wstępnie oceniane przez redaktora pod kątem zgodności z tematyką czasopisma. Następnie artykuły uznane za odpowiednie zazwyczaj są wysyłane do co najmniej dwóch niezależnych ekspertów, którzy oceniają jakość naukową. Redaktor jest odpowiedzialny za ostateczną decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia artykułów. Aby ułatwić proces recenzji, proszę załączyć osobno:

 • stronę tytułową: powinna zawierać tytuł, nazwiska autorów, afiliacje, potwierdzenia i wszelkie oświadczenia o deklaracji zainteresowania oraz pełny adres odpowiedniego autora, w tym adres e-mail

 • zaślepiony manuskrypt (brak danych autora): główna część artykułu (w tym odniesienia, ryciny, tabele i podziękowania) nie powinna zawierać żadnych informacji identyfikujących, takich jak nazwiska lub afiliacje autorów.

Proces oceny trwa zwykle 1–3 tygodni. Zgłoszone prace są przyjmowane do publikacji po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów.