ZASADY OBOWIĄZUJĄCE EDYTORÓW

Redakcja „Kardiologii w Praktyce” wdraża standardy etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu wydawniczego w celu zapewnienia najwyższej jakości naukowej oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, w tym plagiatowi i ghostwritingowi. W naszych działaniach kierujemy się wytycznymi Komitetu Etyki Publikacji (COPE), a także zaleceniami International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) oraz World Association of Medical Editors (WAME), stanowiących model dobrych praktyk dla współczesnych wydawców medycznych.

Redaktorzy wybierają recenzentów, którzy mają odpowiednią wiedzę fachową w danej dziedzinie i postępują zgodnie z najlepszymi praktykami, aby unikać wybierania nieuczciwych recenzentów. Redaktor powinien przejrzeć wszystkie ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów i sugestie autocytowań przez recenzentów w celu ustalenia, czy istnieje jakakolwiek możliwość stronniczości.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

Członkowie zespołu redakcyjnego (zwani dalej „Redaktorami”) decydują o przyjęciu i terminie publikacji danego artykułu. Ich decyzje opierają się na przesłanych opiniach. Działają w sposób zrównoważony, obiektywny i uczciwy, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne zaangażowanych autorów.

Żaden z Redaktorów nie może ujawniać informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami i innymi konsultantami redakcyjnymi.

Redaktorom powierzono zadanie zapewnienia etycznego postępowania wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie czasopisma. Wydawca nie może brać udziału w decyzjach dotyczących artykułów, które sam napisał lub zostały napisane przez członków rodziny lub współpracowników, lub które dotyczą produktów lub usług, którymi redaktor jest zainteresowany.

Poniższe zasady obowiązują wszystkich członków Redakcji, a także Redaktorów Gościnnych.

 

POUFNOŚĆ

Redaktorzy muszą chronić poufność wszystkich materiałów przekazanych do czasopisma oraz wszelkiej komunikacji z recenzentami, chyba że uzgodniono inaczej z odpowiednimi autorami i recenzentami.

Nie wolno używać niepublikowanych materiałów ujawnionych w przesłanym manuskrypcie.